FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

२०८०/८१ को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०८०/८१ को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०८०/८१ को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०७९/८० को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०७९/८० को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०७९/८० को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०७८/७९ को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०७८/७९ को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०७८/७९ को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०७७/७८ को बजेट विवरण सम्बन्धमा

२०७७/७८ को बजेट विवरण  सम्बन्धमा

२०७७/७८ को बजेट विवरण  सम्बन्धमा 

प्रथम नगर सभा

प्रथम नगर साभाको निर्णय।