FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जग्गा बर्गिकरण सम्बन्धी बैठक सम्बन्धमा।

जग्गा बर्गिकरण सम्बन्धी बैठक सम्बन्धमा।

कृषि सम्बन्धित सूचना।, कृषि सम्बन्धित सूचना।

कृषि सम्बन्धित सूचना।

उपस्थित हुने बारे।

जो जससंग सम्बन्धित सबैलाइ......उपस्थित हुने बारे।

सेवा प्रवाह सूचारू हुने सम्बन्धी सूचना।

सेवा प्रवाह बन्द रहेन सम्बन्धी सूचना।

जग्गा बर्गिकरण सम्बन्धी बैठक सम्बन्धमा।

कार्यपालिका बैठक २०७९/०७/२४ गते हुने बारेको सूचना ।

कार्यपालिका बैठक २०७९/०७/२४ गते हुने बारेको सूचना ।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा।

साना ब्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।  दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२८

साना ब्यवसायीक कृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना।
दोस्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०६/२८

Pages